สารเสริมชีวภาพ ดี-3 พลัง เป็นสารชีวภาพสำหรับขบวนการ
เร่งการเจริญเติบโตโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นอณูที่เล็ก มีจำนวนจุลินทรีย์
รวมกันไม่น้อยกว่า   3.0 x 10 CFU/ml  ที่เป็นประโยชน์สำหรับ
พืชและดินด้วยสารประกอบ  กรดอะมิโน,  กรดนิวคลีลิก,  ฮอร์โมน
และแบคทีเรีย โดยจะช่วยสร้างธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง และ
วิตามินให้กับพืชอย่างครบถ้วน ส่วนใบและรากสามารถดูดซึมนำไป
ใช้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดี 3 พลัง สามารถเร่งการเจริญเติบโต
และป้องกันเชื้อโรคในไร่  ในสวน  ป้องกันแมลงศัตรูพืช  เร่งดอก
สำหรับไม้ประดับและให้ผลผลิตเพิ่มจำนวนมากขึ้นรวมทั้งยังช่วย
พัฒนาผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
 
- ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของดิน      เพิ่มการถ่ายเทของอากาศในชั้นดิน
  ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่าง ของดิน ( ค่า pH ) ปรับปรุงกายภาพทาง
  เคมี  และฟิสิกส์ ทำให้ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี

- ช่วยย่อยสลายมวลสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

- เร่งการเติบโตของรากพืช บำรุงต้น บำรุงดอก ผลมีสีสวย รสชาติหวานน่า
  รับประทาน

- ต่อต้านศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอน เป็นต้น

- เพิ่มผลผลิต และผลิตผลมีคุณภาพดีขึ้น ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

- ป้องกันโรครากเน่าเปื่อย และเชื้อราได้เป็นอย่างดี ป้องกันการเหี่ยวเฉา
  ของต้น

- ป้องกันโรคกาบแห้งใบไหม้ในข้าว โรคแคงเกอร์ในมะนาว ส้ม โรคราก
  เน่าโคนเน่าในยางพารา โรคเหี่ยวในมะเขือเทศและพริก
 


- กลุ่มแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria group) มีประโยชน์ คือ มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมี
  ชีวิตในด้านการให้อาหารเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต   และให้พลังงานแบคทีเรียกำมะถันสีม่วง ล้วนเป็นแบคทีเรีย
  ที่มีครอโรฟิลล์ ในสภาพดินที่มีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพิ่มจำนวนมากขึ้นแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ชนิดอื่น ก็จะ
  เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

- กลุ่มยีสต์ (Yeasts group) มีประโยชน์ คือใช้สารที่ขับออกจากทางรากพืช   และแบคทีเรียสังเคราะห์แสง     ร่วมกัน
   สังเคราะห์โปรตีนกรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต และสารอินทรีย์ในดินเกิดปฏิกิริยาในการหมักน้ำตาลให้กลายเป็น
   แอลกอฮอลล์ และกรดอินทรีย์สังเคราะห์เป็นโปรตีน วิตามิน ฮอร์โมนพืช โดยเฉพาะการเร่งการเจริญเติบโต ทำ
  ให้พืชและเซลล์เจริญเติบโตได้ดี

- กลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria group) มีประโยชน์ คือกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค
  ได้รับสารอาหารจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและยีสต์ โดยใช้น้ำตาลที่มีอยู่ในอาหารปลี่ยนเป็นกรดแลคติคซึ่งมี
  ความเข้มข้นในการป้องกันและยับยั้งแมลงศัตรูพืชและยังสามารถยับยั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีโทษ
  ย่อยสลายอินทรียวัตถุเน่าเสียแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค สามารถควบคุมพื้นที่และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค
  ศัตรูพืชให้ค่อยๆ หายไป

- กล่มจุลินทรีย์นัตโตะ (Natto) มีประโยชน์ คือ มีคุณสมบัติพิเศษในการผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีน เอนไซม์
  ชนิดอื่นๆที่มีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยย่อยสลายกลิ่นเน่าเหม็น
  ได้ดี

 

 

     
         7203                    550             600          300                   1,000 cc. back next  

 

 

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส