Daxiplus 1   คือ   อาหารเสริมอินทรีย์ชีวภาพ หมายถึง
อาหารเสริม ที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมีคุณสมบัติ
ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน  เช่น
ความโปร่งความร่วนซุย  ความสามารถในการอุ้มน้ำ    และการปรับ
สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน     ทำให้ธาตุอาหารอยู่ในดินได้
้นานและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างช้าๆ  ดินจึงมีโอกาส
สูญเสียธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยเคมี    ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมการ
ทำงานของปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่าง มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอยู่เกือบ
ครบถ้วนตามความต้องการของพืชอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์
ในดิน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน ให้ทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน  (N)   ฟอสฟอรัส  (P)
    โปตัสเซียม (K)ครบตามที่พืชต้องการ

2. มีธาตุอาหารรองเช่น แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม
   (Mg)  กำมะถัน (S)

3. มีธาตุอาหารเสริมเช่น ทองแดง (Cu)  เหล็ก (Fe)
    สังกะสี (Zn) โบรอน (B) โมลิบดินั่ม (Mo)  คลอรีน
    (CI) แมงกานีส (Mn)

4. มีอินทรีย์วัตถุ (Organicmatter) ช่วยปรับโครงสร้าง
    ดินและปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น

5. ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี    จะช่วยลดการสูญเสียธาตุ
    อาหารและทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่การจ่ายค่าปุ๋ย
    น้อยลง

 

6. ทำให้พืชเขียวทนเขียวนานกว่าพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
    เดียวทั่วไป ทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น ดินมีความโปร่ง
    ร่วนซุย      การระบายอากาศดีขึ้น  อุ้มน้ำและรักษา
    ความชุ่มชื้นได้ยาวนาน

7. ป้องกันโรคที่มาจากดินเช่น โรครากเน่า โคนเน่า

8. เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

9. ช่วยปรับสภาพดินกรด หรือดินเปรี้ยวให้เป็นกลาง

10. ทำให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้เร็วและมี
     ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

11. ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

     
         7102                     550             650          190                     50 กก . back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส