วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นสู่การพัฒนาระบบธุรกิจขายตรงให้เป็นที่รู้จักและถูกต้อง ประชาชนทั่วไปมีรายได้ เป็นอันดับ
1ของธุรกิจขายตรงไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชีย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
ภารกิจ (Mission)
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ สมาชิก ผู้นำและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย , พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค , พัฒนาผู้
นำให้มีศักยภาพมากขึ้น,สร้างความภาคภูมิใจโดยการจัดงานเชิดชูเกียรติให้กับกลุ่มสมาชิกที่ได้มี การเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิก
จริยธรรมธุรกิจDAXIN
บริษัทกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้กรรม การผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้า ที่ตามภารกิจของบริษัทเป็นไปด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ในปี 2550 เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงรวมทั้งได้มีการอบรมทำความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารโดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจังซึ่งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส