บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัดได้เริ่ม
ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
โดยคุณทวีศักดิ์  อับดุลบุตร อดีต ส.ส.ปัตตานี โดย
เริ่มจากการรับประทานภายในครอบครัว และญาติ ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ   จึงได้มีการขยายตลาดเห็ดหลินจือราก และดอก 6 สายพันธุ์  โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคโดย
ระยะเริ่มต้นบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าเพียง 2  ชนิด คือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เห็ดหลินจือราก  และดอก 6 สายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ 3 in 1   

   บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตให้มี
มาตรฐานสูง ขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ  GMP,  HACCP รับรองเครื่องหมายฮาลาลจาก  คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการนำเครื่องจักรที่ทัน
สมัย เข้ามาพัฒนาการผลิต  เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่ง
ขึ้นพร้อมทั้งมีการวิจัย   และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ

   ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าจำหน่ายรวมทั้งสิ้น  7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 52 รายการ ดังนี้ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3.   กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน 4. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  5.   กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร 7. กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสำหรับสัตว
 
 

์  ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500,000 คนธุรกิจโดยรวมมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีการยอมรับอย่างแพร่หลาย

   กว่า 16 ปี ที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จากบริษัทเล็กๆ
ณ ปัจจุบันบริษัทฯได้มีตึกทำการเป็นของตนเองด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า130 ล้านบาทเพื่อสร้างความ
เชื่อมันให้กับสมาชิกประกอบ กับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ที่ต้องการให้คน
ไทยมีสุขภาพที่ดีและต้องการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ และความมั่นคง

   ให้กับประชาชนทุกคนที่ต้องการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง  ด้วยระบบการ ขายตรงแบบหลายระดับชั้น
(Multi-Level Marketing: MLM)ซึ่งจะนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงและเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาท
ด้วยคำนิยามที่ว่า  " เพื่อชีวิต และสุขภาพที่ดีของคนไทย "  นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งขยายสาขาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ  และเพื่อความสะดวกในการให้
บริการแก่สมาชิก

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส